Vakkundigheid, empathie & integriteit

Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING PREZENT ZORG B.V.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 juli 2021.

Wij hebben deze Privacyverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy van alle persoonsgegevens waarmee we binnen Prezent Zorg in aanraking komen zeer serieus nemen. U deelt allerlei persoonsgegevens met ons wanneer u zelf met ons contact opneemt of als wij contact met u opnemen in het kader van onze dienstverlening. Wij gaan zorgvuldig om met deze gegevens en houden ons daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
In deze verklaring leest u hoe we omgaan met uw gegevens en met uw privacy. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact op met:

Naam: Niels Ceelen
Telefoon: 06-43014227
E-mail: info@prezentzorg.nl
Website: www.prezentzorg.nl
Adres: Edisonstraat 31, 6604 BT Wijchen

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Prezent Zorg verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met Prezent Zorg, zoals onze bezoekers van onze website, klanten en zorgverleners.

Wat zijn persoonsgegevens?
Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld contactgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over ras of etnische afkomst, strafrechtelijk verleden, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, vakbondslidmaatschap, gegevens over gezondheid of seksueel gedrag.

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Aangaan en uitvoering van overeenkomsten en bemiddeling
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, bemiddeling bij het ontstaan van overeenkomsten en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.
Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld in verband met onderhoud of garanties. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Contact- of aanmeldformulier
Met het contactformulier en aanmeldformulieren kunt u ons vragen stellen en aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres.
Wij gebruiken deze gegevens onder de grondslag overeenkomst. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Digitaal factureringssysteem
Heeft u, met behulp van onze bemiddeling een overeenkomst van opdracht gesloten met een zorgverlener of een zorginstelling, dan worden uw persoonsgegevens opgenomen in ons digitale factureringssysteem. Hier verwerken we uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.
Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zo lang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld in verband met onderhoud of garanties. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)
Wij geven uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor onze dienst of als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij melden u vooraf welke andere bedrijven uw gegevens krijgen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Wij schakelen andere externe dienstverleners in om te helpen met verschillende dingen. Soms hebben zij daar ook persoonsgegevens voor nodig. Wij delen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. We verkopen je gegevens niet aan deze dienstverleners of andere derde partijen. En met alle externe dienstverleners sluiten wij overeenkomsten waarin wij afspreken wat ze met de gegevens mogen doen.
Het type werkzaamheden dat onze externe dienstverleners voor ons uitvoeren zijn:
het ondersteunen bij het leveren van onze digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van onze websites en applicaties;
het ondersteunen bij onze klantenservice;
het leveren van financiële diensten, zoals betaaldiensten, incassobureaus en kredietinformatiebureaus.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Prezent Zorg gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

KLACHTEN – AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Prezent Zorg wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Prezent Zorg behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze Privacyverklaring, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren.

Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– het laten corrigeren van fouten;
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van toestemming;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

BEVEILIGING

Prezent Zorg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@prezentzorg.nl

Bel mij terug

Laat hier jouw telefoonnummer en bericht achter. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.